by @

11/11/2019

Photo of the day 10/11/2019: Lễ cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn, Tha La, Tây Ninh, 11/2019. Chia sẻshare post saigon life photo

 

Lễ cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn. Tây Ninh, 11/2019.
By Eason Chang.